Cookie Consent by TermsFeed

Algemene voorwaarden

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden van Associates Des Arts lezen en downloaden in het Nederlands. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten met Associates Des Arts Magazine.

Op uw verzoek sturen wij u deze kosteloos toe. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Algemene voorwaarden van Associates Des Arts
1. Algemeen.
1.1 Associates Des Arts, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en Kamer van Koophandel nummer: 76748227 
1.2 Opdrachtgever: De partij die opdracht geeft
1.3 Opdrachtnemer: Associates Des Arts
1.4 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer
1.5 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd
1.6 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden door opdrachtnemer aan opdrachtgever. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan is geen overeenkomst tot stand gekomen
1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen verkoper en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.

2. Levering
2.1 Opdrachtnemer heeft het recht de verstrekte opdracht met vermelding van de naam van de opdrachtgever als referentie aan te wenden. Dit tenzij de opdrachtgever hier vóór het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt
2.2 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
2.3 Voor verkoop van (kunst)objecten en diensten via de website van Associates Des Arts gelden aanvullend de verkoop voorwaarden van de betreffende associate. Associates Des Arts neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juiste afhandeling van deze transacties van aangesloten Associates.

3. Werking
3.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in het kader van haar werkzaamheden voor opdrachtgever gebruik te maken van diensten van derden.

4. Aansprakelijkheid, Vrijwaring
4.1 Opdrachtnemer aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt
4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect het gevolg is van handelingen van werknemers van opdrachtgever of van derden die door of vanwege opdrachtgever zijn ingehuurd
4.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen partijen, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden, zal schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen worden gezien als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan € 2.500,= (euro), exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer sluit iedere andere aansprakelijkheid voor enige vorm van schade uit. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever direct na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk bij opdrachtnemer aangetekend en schriftelijk meldt. Opdrachtgever is in ieder geval verplicht de door opdrachtnemer toegebrachte schade aangetekend en schriftelijk te melden binnen vijf werkdagen nadat de schade door opdrachtgever is ontdekt.
4.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt
4.6 De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden.

5. Ontbinding
5.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst tussen partijen opzeggen, overeenkomstig de voorwaarden gesteld in die overeenkomst
5.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

6. Geheimhouding
6.1 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat er geen vertrouwelijke gegevens over de diensten en/of producten dan wel de organisatie van opdrachtnemer zonder de schriftelijke toestemming van laatstgenoemde aan derden meegedeeld of getoond worden
6.2 Opdrachtnemer zal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van opdrachtgever geen vertrouwelijke gegevens meedelen of tonen aan derden die opdrachtgever of haar opdrachtgevers betreffen.

7. Overmacht
7.1 Indien opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand
7.2 Indien de overmacht toestand dertig (30) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding
7.3 Onder overmacht van opdrachtnemer wordt, naast wat op dat gebied in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Werkstakingen, fraude en criminele activiteiten in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan het Nederlandse recht
8.2 Alle geschillen voortvloeiende en samenhangende met de overeenkomst kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Rotterdam ter beslechting worden voorgelegd.

Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Download: Algemene voorwaarden

 salespage